„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kunpeszér Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve

ezennel kiírja a 2012. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan

 

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

 

2. A pályázók köre

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

Képzésre vonatkozó keretidő: államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató esetében a támogatási idő, azaz a megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje további 4 félévvel megnövelhető); költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató esetében a megkezdett 16 félév (amennyiben a felsőoktatási intézmény szabályzatában a képzési keretidőt ennél rövidebben nem határozza meg). [2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, 55. § (2) valamint 56. § (2) bekezdés]

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 őszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2011/2012. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

 

-         katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt

-         középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

-         doktori (PhD) képzésben vesz részt

-         külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

5. A pályázat benyújtása

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

a)         A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév első félévéről.

 

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 

b)         Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

-c)       A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

 

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

 

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

 

6. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig:

a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas megszünteti lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

7. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

A Wekerle Sándor Alapkezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

 

8. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

 

9. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2011/2012. tanév második (tavaszi), illetve a 2012/2013. tanév első (őszi) féléve.

 

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelő Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Wekerle Sándor Alapkezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Wekerle Sándor Alapkezelő számlájára.

 

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

 

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

 

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).

 

10. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelőt (levelezési cím: 1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

-         tanulmányok halasztása;

-         tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megadásával);

-         tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

-         személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.

 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

 

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról letölthető Lemondó űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

11. Lebonyolítás

 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelő látja el.

A Wekerle Sándor Alapkezelő elérhetősége:

 

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Wekerle Sándor Alapkezelő

1244 Budapest, Pf. 920

Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220

E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu

Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)


 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Kunpeszér Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve
 ezennel kiírja a 2012. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

 

2. A pályázók köre

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

 

és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen megkezdik.

 

3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

 

-         katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer felvételt

-         középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre nyer felvételt

-         külföldi intézményben nyer felvételt.

 

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

5. A pályázat benyújtása

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

 

 A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

1.         Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2.         A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

-         . . .

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

 

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

 

6. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig:

a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. Az önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

7. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

Az Wekerle Sándor Alapkezelő 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

 

8. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele

A támogatott pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2012. szeptember 1-jéig a Wekerle Sándor Alapkezelő részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanév első félévében melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2012-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

 

A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt pályázhat az „A” típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

 

9. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve.

 

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelő Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Wekerle Sándor Alapkezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította az Alapkezelő számlájára.

 

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. október

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévben október hónaptól, a tavaszi félévben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

 

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).

 

10. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelőt (levelezési cím: 1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

-         tanulmányok halasztása;

-         tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megadásával);

-         tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

-         személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

 

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról letölthető Lemondó űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

 

11. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelő látja el.

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Wekerle Sándor Alapkezelő

1244 Budapest, Pf. 920;

Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220

E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu;

Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bács-Kiskun Megye falugazdászainak elhelyezése, elérhetősége és fogadó ideje

I. Területi központ: 6000, Kecskemét, Bajcsy-Zs. Krt. 2. E – mail: fvmh-bacs@fki.gov.hu

Telefon/ Fax: 76/502-409 / 76/497-071

FŐFALUGAZDÁSZ, osztályvezető: POGONYI TIBOR

Elérhetősége: 76/502-402, mobil: 06-30-243-3685

Falugazdász

Terület

Fogadó hely

Fogadó idő

Telefon

Adorján Tibor

6000. Kecskemét, Mária u. 22.

Széplakiné Nagy Gabriella

6000. Kecskemét, Izsáki út 11/a.

Kecskemét

Városföld

Ballószög

Falugazdász Iroda

H-Cs: 8-16, P: 8-13

76/502-408

76/502-409

76/502-408

76/502-409

Szabó István 70/436-1388

6050, Lajosmizse, Ceglédi út 54.

Lajosmizse

Felsőlajos

Ladánybene

Kecskemét

PMH,Városház tér 1.

PMH, Iskola u. 12.

PMH, Fő u. 66.

Bajcsy-Zsilinszky krt.2.

H: 11-16, K-Sz:8-11,

Cs: 8-15

K: 13-16

Sz: 13-16

P.: 8-13

Szilvási H. Imre 70/436-1389

6000, Kecskemét, Pázmány P. u. 13.

Fülöpháza

Kerekegyháza

Kunbaracs

Művelődési Ház

Agrárinformációs Iroda

Kistérségi Iroda

H: 11-16

Sz-Cs: 8-16, P: 8-13

K: 8-16

Szabó Andrea 70/436-1387

6034, Helvécia Rákóczi út 90.

Jakabszállás

Orgovány

Helvécia

PMH, Petőfi u. 14.

PMH, Molnár u. 2.

PMH, Sport u. 42.

Sz: 8-16

K,Cs: 8-16, P: 8-13

H: 11-16

76/382-145

76/591-980

Szabó Imre 70/436-1391

6114. Bugac, Buckasor 1.

Bugac,Bugacpusztaháza

Fülöpjakab

Kunszállás

PMH, Béke u. 10.

PMH, Alkotmány u. 1.

PMH, Dózsa Gy. u. 24.

K,Sz:8-16, P: 8-13

H:13-16

Cs:8-16

76/575-100

76/587-629

76/587-621

Mikus Anikó 70/436-1390

6000, Kecskemét, Batthyány u. 17.

Ágasegyháza

Izsák

Faluház, Kossuth u. 1.

Hegyközség, Dózsa tér 3.

Sz: 8-12

H: 13-16

K, Cs:8-16

Sz: 13-16

P: 8-13

76/374-036

 

 

 

 

 

 

 


 

II. Területi központ: 6086. Szalkszentmárton, Petőfi Tér. 13. E – mail: szalkszentmarton@fgk2.t-online.hu

Területi központvezető: Kaszás László

Telefon/ Fax: 76/539-042, fax: 76/539-043

Falugazdász

Terület

Fogadó hely

Fogadó idő

Telefon

Kaszás László 70/436-1379

6086, Szalkszentmárton, Kossuth L u. 50.

Tass

Szalkszentmárton

Dunavecse

PMH,Széchenyi 48.

Falugazdász Iroda, Petőfi tér 13.

PH., Fő u. 43.

H: 13-16, Sz: 730-1130

K,Cs: 8-16, P: 8-13

H: 730-1130, Sz: 13-16

76/357-012

76/539-042

Lukácsi János 70/436-1393

6080, Szabadszállás, Kodály Z. 28.

Szabadszállás

Fülöpszállás

Szalkszentmárton

Gazdakör, Dózsa Gy. U. 4.

PMH, Kossuth 2.

Falugazdász Iroda, Petőfi tér 13.

K,Cs: 8-16, P: 10-13

H,Sz: 8-16

P: 8-10

76/850-008

76/539-042

Dunainé Minorits Katalin 30/911-1121

6086, Kunadacs, Kossuth 38.

Kunszentmiklós

Kunadacs

Szalkszentmárton

Kunpeszér

Kossuth u. 7.

Kúltúra Háza

Falugazdász Iroda, Petőfi tér 13.

PMH, Béke u. 8.

H,Sz: 8-16

Cs: 8-16 P: 10-13

P: 8-10

K: 8-16

76/539-042

Domanovszkiné Győri Edit

6320, Solt, Sport u. 3.

70/436-1405

Solt

Újsolt

Apostag

Dunaegyháza

Szalkszentmárton

Hegyközségi Ir. Béke tér 2

PMH, Petőfi 3.

PMH, Kossuth u. 1.

PMH, Mikszáth 25.

Falugazdász Iroda, Petőfi tér 13.

H, K: 8-16, Sz: 13-16

P: 10,30-13,00

CS:13-16

Sz: 7,30-11,30

CS: 7,30-11,30

P.: 8-10

78/486-014

78/488-918

78/578-041

78/573-021

76/539-042

 


 

III. Területi központ: 6100. Kiskunfélegyháza, Jókai u. 30. E – mail: falugl3@t-online.hu

Területi központvezető: Pap Imre

Telefon/ Fax: 76/431-257.

Falugazdász

Terület

Fogadó hely

Fogadó idő

Telefon

Pap Imre 70/436-1372

6066, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 70.

Lakitelek

Tiszaalpár

Tiszaug

Kiskunfélegyháza

Falugazdászi Iroda, Széchenyi krt. 48.

Művelődási Ház, Dózsa Gy. u. 2.

Iskola Könyvtár

Falugazdász Iroda,

Jókai u. 30.

H:8-16, Sz:13-16, Cs:8-12,

K:8-16, Cs:13-16, P:11-14

Sz:8-12

P: 8-10

76/424-133

30/265-1611

Gyulai László 70/436-1394

6032, Nyárlőrinc, Tavasz u. 7.

Kordás Katalin 70/436-1397

ügyfélszolgálati falugazdász

6100, Kiskunfélegyháza, Platán u. 3.

Nyárlőrinc

Kiskunfélegyháza/1

Kiskunfélegyháza

Kiskunmajsa

PMH, Dózsa Gy. u. 34.

Falugazdász Iroda, Jókai u. 30.

Falugazdász Iroda, Jókai u. 30.

Falugazdász Iroda, Bajcsy-Zs. u. 7.

K: 8-16, P.: 11-14,

Páratlan hét

H-Sz-Cs.: 8-16, P:8-10

H,K,Cs: 8-16,P: 8-14

Sz.: 8-16

20/448-1475

76/431-257

77/583-840

Bálint Miklósné 70/436-1396

6031, Szentkirály, Ifjúság u.7.

Szentkirály

Tiszakécske

Kiskunfélegyháza

Faluház, Kossuth u. 16.

Kultúrház, Béke u. 138

Falugazdász Iroda, Jókai u. 30.

K: 8-16, Cs: 8-16

H: 8-16, Sz: 8-16, P: 11-14

P: 8-10

70/387-2668

Kucsora Tamás 70/436-1395

6111. Gátér, Bajcsy-Zs. u. 16.

Pálmonostora

Kiskunfélegyháza/2

Gátér

Petőfiszállás

Könyvtár, Petőfi u. 87.

Kkfháza, Jókai u. 30.

Faluház, Petőfi u. 25.

Szolgáltató Ház, Kossuth u. 10.

H: 8-16

K: 8-16, P.: 8-10

P.: 10-14 páratlan hét

Sz: 8-16, P:11-14 páros hét

Cs: 8-16

30/394-2563

 


 

IV. Területi központ: 6200, Kiskőrös, Luther tér 1. E – mail: fgk4@t-online.hu

Területi központvezető: Takács László

Telefon/ Fax: 78/512-420 / 78/512-421

Falugazdász

Terület

Fogadó hely

Fogadó idő

Telefon

Takács László 70/436-1378

6200, Kiskőrös, Pajtás u. 6.

Tel: 78/311-643

Hertl Judit ügyfélszolg.falugazdász

6211. Akasztó, Sallai u. 26.

Kiskőrös/1

Kiskőrös/2

Falugazdászi Iroda

Luther tér 1.

Falugazdász Iroda, Luther tér 1.

H-Cs: 8-16, P:8-10

H- Cs: 8-16

P.: 8-10

78/512-420

Németh László 70/436-1398

6221, Akasztó, Nyúl u.44.

Akasztó

Csengőd

Béke Szövetkezet

PMH, Dózsa Gy. u. 35.

K: 8-14, Sz: 8-14, P:8-12

H: 8-14,Cs: 8-14

20/436-1398

78/441-703

Pohankovics Edit

6200, Kiskőrös, Petőfi u. 106.

Páhi

Tabdi

Kiskőrös/3

Soltszentimre

Kaskantyú

PMH, Vasút u. 2.

Művelődési Ház,Kossuth 1.

Falugazdász Iroda

PMH, Hősök Tere 1.

Műv. Ház, Hunyadi u. 34.

PH.

Sz:8-12, Cs: 13-16

H:8-12

H-Sz:13-16,Cs:8-12,P:8-10

K:8-12

Cs: 8-12

78/436-140

70/436-1392

70/436-1392

Kovács László 70/436-1401

6237, Kecel, Pénzesköz u. 5/4.

Császártöltés

Imrehegy

Bócsa

PMH, Kossuth u. 3.

PMH, Kossuth tér 11.

Falugazdász Iroda

Rákóczi u. 25.

Sz:8-16, P:8-10

H:8-16

K:8-16, Cs:8-16

78/441-120

20/436-1401

78/453-330

Ádám Györgyné 70/436-1399

6237, Kecel, Liget u. 21.

Kecel

Szőlőfürt Szövetkezet

Szabadság tér 7-9.

H- Cs:8-16, P:8-10

70/436-1399

Lázár Antal 70/436-1400

6236, Tázlár, Kossuth u. 17.

Tázlár

Soltvadkert

PMH, Templom köz 2.

Átrium Üzletház, Hősök tere 2.

K:8-16, Cs:8-16,

H:8-16, Sz:8-16, P:8-10

78/455-454

70/436-1400

 


 

V. Területi központ: 6300, Kalocsa, Szent István út 1-3. E – mail: fgk5@t-online.hu

Területi központvezető: Nagy Attila 78/565-080, Telefon/fax: 78/565-081

Falugazdász

Terület

Fogadó hely

Fogadó idő

Telefon

Nagy Attila 70/436-1377

6300, Kalocsa, Duna u.45.

Fekete Mária 70/436-1402

ügyfélszolgálati falugazdász

6300, Kalocsa, Csalogány u. 8/13.

Kalocsa

Miske

Homokmégy

Kalocsa

Baja

Falugazdász Iroda

Szent István út 1-3.

PMH, Fő u. 18.

PMH, Kossuth u. 16.

Falugazdász Iroda

Szent István út 1-3.

Falug.Iroda, Szt.Imre tér 2

H:8-16, Sz:8-16, P: 8-13

K:8-16,

Cs.: 8-16

H, K, Cs:8-16, P:8-12

Sz: 8-16

78/367-031

78/454-064

Geiger Ferenc 70/436-1403

6344, Hajós, Sallai u. 7/b

Hajós

Érsekhalma

Nemesnádudvar

Sükösd

Falugazdász Iroda,Temető u. 6. (Hegyközség)

PMH, Fő u. 22.

Hegyközség , Petőfi u. 40.

Művelődési Ház

K: 8-16, P.: 8-12

Cs: 8-12

Sz: 8-16,

H: 8-16, Cs: 13-16

78/404-696

79/548-020

70/312-3332

70/312-3332

Sztakó Sándor 70/436-1404

6300, Kalocsa, Ecetgyár u. 40.

Szakmár

Öregcsertő

Uszód

Újtelek

Dunaszentbenedek

Drágszél

Művelődési Ház, Bajcsy u. 18.

PMH, Kossuth u. 141.

PMH, Árpád u. 9.

PMH, Alkotmány u. 17.

Faluház, Kossuth u. 62.

PMH, Kossuth u. 18.

H: 8-16, Cs: 13-16, P: 8-12

Sz: 8-12

K: 13-16

Cs: 8-12

K: 8-12

Sz: 13-16

78/475-002

78/456-190

78/418-126

78/475-718

78/516-030

78/367-031

Tumó Attila 70/436-1407

6352, Fajsz, Szent István u. 10.

Fajsz

Dusnok

Bátya

Foktő

Műv. Ház, Ady u. 3.

TSZ Iroda, Köztársaság u. 14.

Kiss E. u. 1-3.

Mg-i.Szöv. Petőfi u. 1.

H:8-12, K: 13-16, Sz:8-12,

P: 8-12

K: 8-12, Sz:13-16

H.: 13-16, Cs: 8-12

Cs: 13-16

78/460-014

Gallos József 70/436-1408

6326, Harta, Védgátsor u. 4.

Dunatetétlen

Harta

Dunapataj

Géderlak

Ordas

PMH, Rákóczi u. 31.

PMH, Templom u. 68.

PMH, Petőfi u. 20.

PMH, Kossuth u. 95.

PMH, Kossuth u. 18.

Sz: 8-12

K: 8-16, P:8-12

H: 8-16, Sz: 13-16

Cs: 8-12

Cs: 13-16

78/571-026

78/407-002

78/425-042/23

78/417-058

78/426-758

 


 

VI. Területi központ: 6400, Kiskunhalas, Bem u. 2. E – mail: fgk6@t-online.hu

Területi központvezető: Szabó Imre

Telefon/ Fax: 77/528-977, 77/528-976

Falugazdász

Terület

Fogadó hely

Fogadó idő

Telefon

Szabó Imre 70/436-1409

6413, Kunfehértó, Rákóczi u. 112.

Kunfehértó

Kiskunhalas/1

Balotaszállás

Harkakötöny

Pirtó

Művelődési Ház, Béke tér 3.

Falugazdász iroda, Bem u.2

Művelődési Ház, Balassi u. 10.

Faluház, Kossuth u. 5.

PMH

Sz:8-11

H:8-16,Sz-Cs:13-16,P:8-11

Cs:8-11

K:8-11

K.:13-16

77/528-977

Szabó Olga ügyfélszolgálati falugazdász

70/436-1374

6413, Kunfehértó, Vöröshajnal u.13.

Kiskunhalas/2

Falugazdászi Iroda

Bem u. 2.

H-Cs: 8-16, P:8-10

70/436-1374

Fekete István

6400. Kiskunhalas, Kossuth u. 3.

Kiskunhalas

Falugazdász Iroda

Bem u. 2.

H-Cs.: 8-16

P.: 8-10

Mácskovics Ignác 70/436-1410

6422, Tompa, Táncsics u. 32/a.

Kelebia

Kisszállás

Csikéria

Tompa

PMH

Falugazdász Iroda

Faluház, Kossuth u. 120.

Művelődési Ház, Szabadság tér 5.

H:8-16

K.:8-16

Sz.: 8-16

Cs: 8-16, P:8-10

70/436-1410

 


 

VII. Területi központ: 6120, Kiskunmajsa, Bajcsy – Zsilinszky u. 7. E – mail: fgk7@t-online.hu

Területi központvezető: Gyuris Ferenc

Telefon/ Fax: 77/583-841, 77/583-842

Falugazdász

Terület

Fogadó hely

Fogadó idő

Telefon

Gyuris Ferenc 70/436-1373

6135, Csólyospálos, Tavasz u. 2.

Csólyospálos

Kömpöc

Zsana

PMH, Kossuth u. 118.

Faluház, Rákóczi u.

Falugazdász Iroda,

Béke u.4.

H: 8-16, Sz :8-12, P: 8-13

K: 8-16

Sz: 13-16, Cs: 8-16

77/486-032

Terbe Alajos 30/443-8739

6120, Kiskunmajsa, Vágóhíd u. 10.

Kiskunmajsa

Falugazdászi Iroda

Bajcsy-Zs. u. 7.

H-Cs: 8-16

P: 8-13

77/583-841

Palotás Zsolt 70/436-1411

6131, Szank, Kossuth L. u. 5.

Szank

Móricgát

Jászszentlászló

Kiskunmajsa

Művelődési Ház, Rákóczi u. 24.

Faluház, Deák F. u. 23/b

Községháza, Rákóczi u. 20.

Falugazdász Iroda

K: 13-16, Sz: 8-16

K: 8-12

H: 8-16, Cs: 8-16

P.: 8-13

77/495-072

77/491-023

77/492-651

77/583-841

 


 

VIII. Területi központ: 6500, Baja, Szent Imre tér 2. E – mail: fgk8@t-online.hu

Területi központvezető: Hegedűs Károly

Telefon/ Fax: 79/520-421

Falugazdász

Terület

Fogadó hely

Fogadó idő

Telefon

Hegedűs Károly 70/436-1376

6500. Baja, Kaszás u. 40.

Vaskút

Szeremle

Dunafalva

Baja

Érsekcsanád

Műv. Ház, Széchenyi u.24.

PMH,Szabadság u. 1.

PMH, Kossuth u. 4.

Falugazdász Iroda, Szent Imre tér 2.

PMH, Dózsa Gy.u.77.

SZ:13-16

Cs:13-16

Cs:8-12

H:8-16, K:8-12, SZ:8-12

P: 8-14

K: 13-16

79/576-146

69/332-101

79/520-421

79/466-122

Gálity István 70/930-2828

6525, Hercegszántó, Dózsa Gy. u.4.

Hercegszántó

Nagybaracska

Dávod

Baja/2

Bátmonostor

Gara

Csátalja

PMH, Dózsa Gy. u. 8.

PMH, Szabadság tér 10.

PMH, Dózsa Gy. u. 61.

Falugazdász Iroda, Szent Imre tér 2.

Pártok Háza

PMH

PMH

Cs:13-16 P: 8-13

H: 8-12

H:13-16

Sz:8-12, Cs:8-12

Sz: 13-16

K: 8-12

K: 13-16

79/554-060

79/561-612

79/481-088

79/520-421

70/930-2828

79/456-322

79/561-355

 


 

IX. Területi központ: 6440, Jánoshalma, Dózsa György u. 91. E – mail: fgk9@t-online.hu

Területi központvezető: Kovács Sándor

Telefon/ Fax: 77/501-756, 77/501-757

Falugazdász

Terület

Fogadó hely

Fogadó idő

Telefon

Kovács Sándor 70/436-1375

6440, Jánoshalma, Vörösmarty u. 8.

Kiss Endréné ügyfélszolgálati 70/436-1412 falugazdász

6440, Jánoshalma, Rákóczi u. 12.

Jánoshalma

Kéleshalom

Jánoshalma

Falugazdászi Iroda

Dózsa Gy. u. 91.

Művelődési Ház, Fő u. 4.

Falugazdász Iroda

Dózsa Gy. u. 91.

H, Sz,Cs:8-16,K: 13-16

P: 8-13

K:8-12

H-CS:8-16, P:8-12

77/501-756

77/404-665

Csősz Attila

6440, Jánoshalma, Vörösmarty u.11.

Mélykút

Agrárinformációs Iroda, Rákóczi u. 13.

H-Cs:8-16, P: 8-10

77/460-065

Lengyel Endre 70/436-1413

6440. Jánoshalma, Kilián Gy. U. 46/A

Borota

Csávoly

Rém

Felsőszentiván

Könyvtár, Felszabadulás u. 43.

PMH, Arany J. u. 25.

PMH, Május u. 17.

PMH, Jókai u. 30.

K:8-16, P:8-10

Sz:8-16,

Cs:8-16

H:8-16

77/400-064

79/352-122

79/352-544

79/353-541

Pásztor Erzsébet 70/436-1414

6430 Bácsalmás, Damjanich u. 74.

Mátételke

Tataháza

Madaras

Katymár

PMH,Kossuth u. 2.

PMH, Rákóczi u. 48.

Művelődési Ház, Dózsa Gy. u. 5.

Közösségi Ház, Szent I. u. 40.

Cs:8-16

H:8-16, P: 8-10

K:8-16

Sz:8-16

79/344-630

30/645-4010

30/645-4010

30/645-4010

Piller R. József 30/443-8739

6430, Bácsalmás, Posta u. 29.

Bácsalmás

Bácsborsód

Bácsbokod

Kunbaja

PMH, Gróf Teleki u. 4/8

Művelődési. Ház, Szabadság tér 4.

PMH, Gróf Széchenyi u. 80.

Családsegítő Központ

Rákóczi u. 29.

K:8-12, Sz:8-12,Cs:8-16

P: 8-10

H:8-12

H:13-16, Sz:13-16

K: 13-16

79/541-455

79/451-311

79/471-106

 

Ir.szám

Település, kistérség

Utca, házszám

Elérhetősége

Ügyfélszolgálati idő

Ügyfélszolgálati idő   

Ügyfélszolgálatot végző tanácsadó       

E-mail

6453

Bácsbokod

Gróf Széchenyi I. u. 70.

30/288-3815

kedd

szerda

8.00-16.30

Gallos Iván

gallos.ivan.peter@agrarkamara.hu

6500

Baja

Szent Imre tér 2.

30/841-1507

kedd

csütörtök

7.30-16.00

Richter Zoltán

richter.zoltan@agrarkamara.hu

6135

Csólyospálos

Kossuth u. 118.

30/295-1973

hétfő

szerda

8.00-16.30

Gyuris Ferencné

gyuris.ferencne@agrarkamara.hu

6133

Jászszentlászló

Rákóczi út 20.

30/298-9116

hétfő

péntek

8.00-16.30

Sebestyén János

sebestyenj@agrarkamara.hu

6300

Kalocsa

Szt. István u. 61.

30/298-4855

kedd

szerda

8.00-16.30

Ronga Viktor

ronga.viktor@agrarkamara.hu

6237

Kecel

Szabadság tér 1.

30/298-5212

szerda

csütörtök

8.00-16.30

Kornóczi János

kornoczi.janos@agrarkamara.hu

6000

Kecskemét

Tatársor 6.

30/298-2322

hétfő

kedd

7.30-16.00

Agócs Bernadett

agocs.bernadett@agrarkamara.hu

6000

Kecskemét

Tatársor 6.

30/288-1623

kedd

csütörtök

7.30-16.00

Mák Sándorné

mak.sandorne@agrarkamara.hu

6100

Kiskunfélegyháza

Szent János tér 1.

30/288-1880

kedd

csütörtök

7.30-16.00

Csányi György

csanyi.gyorgy@agrarkamara.hu

6400

Kiskunhalas

Szilády u. 5-7.

30/298-5148

hétfő

kedd

8.00-16.30

Kollárné Vámos Zsuzsanna

vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu

6090

Kunszentmiklós

Damjanich u. 10.

30/288-9357

hétfő

csütörtök

8.00-16.30

Mohácsi Sándor

mohacsi.sandor@agrarkamara.hu

6449

Mélykút

Rákóczi út 13.

30/298-7429

kedd

csütörtök

8.00-16.30

Csanyik Zoltán

csanyik.zoltan@agrarkamara.hu

6527

Nagybaracska

Szabadság tér 10.

30/910-1989

hétfő

szerda

7.30-16.00

Török Gábor

torok.gabor@agrarkamara.hu

6230

Soltvadkert

Hősök tere 2., Átrium Üzletház, I.em.

30/760-0203

hétfő

kedd

8.00-16.30

Temerini Ferenc

temerinif@agrarkamara.hu