Üdvözöljük Kunpeszér

honlapján
                                      Közérdekü adatok

   Szervezeti és Személyzeti adatok:
  Adatok
2. Kunpeszér Önkormányzata szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
5. Kunpeszér Önkormányzata által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
6. Kunpeszér Önkormányzata felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

  Adatok
1. Kunpeszér Önkormányzata feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügytípusonként az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok            [X]
4. Kunpeszér Önkormányzata által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:
5. Kunpeszér Önkormányzata által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
6. Kunpeszér Önkormányzata nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága.
A döntések, ülések jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.
8. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
9. Kunpeszér Önkormányzata által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
10. Kunpeszér Önkormányzatánál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
11. Kunpeszér Önkormányzata feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve                  [X]
13. Kunpeszér Önkormányzata tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei
14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


Gazdálkodási adatok

  Adatok
1. Kunpeszér Önkormányzata éves (elemi) költségvetése.
2. Kunpeszér Önkormányzata számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók
3. Kunpeszér Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
4. Kunpeszér Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
5. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, annak időtartama
6. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye
7. Kunpeszér Önkormányzata által nem alapfeladatai ellátására különösen társadalmi szervezet támogatására, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális, alapítványi és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására